Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 925 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
17-07-2018 -  Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια υλικών για τις επισκευές των φθορών των οδών του Δήμου Κέρκυρας
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)για την «Προμήθεια  υλικών για τις επισκευές των φθορών των οδών του Δήμου Κέρκυρας»και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής . 
13-07-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝΠρομήθεια Ηλεκτρικής σκούπας ξηρής – υγρής αναρρόφησης
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια μιας  Ηλεκτρικής σκούπας ξηρής – υγρής αναρρόφησης για τις ανάγκες του Ιστορικού Δημαρχείου, προϋπολογισμού 220,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
13-07-2018 -  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού ζυγού διακίνησης κρέατος με ενσωματωμένο εκτυπωτή χαρτοταινίας
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού ζυγού διακίνησης κρέατος με ενσωματωμένο εκτυπωτή χαρτοταινίας», προϋπολογισμού 2.976,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
13-07-2018 -  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ(τμήμα 1)
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια βιβλίων (τμήμα 1, για τις εκδηλώσεις των καθιερωμένων τοπικών και εθνικών εορτών, καθώς και των εκδηλώσεων των δημοσίων σχέσεων Δήμου Κέρκυρας κατά το έτος 2018 μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2019 προϋπολογισμού 1.499,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
13-07-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας προκειμένου να υλοποιήσει την απευθείας ανάθεση για την « Προμήθεια Προγράμματος Μισθοδοσίας» προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους ,να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης ποσού 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

11-07-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας προκειμένου να υλοποιήσει την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για ένα (1) έτος,  προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω υπηρεσίες να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης ποσού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

10-07-2018 -  ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ – ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ»
O Δήμαρχος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ – ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ» προϋπ/μού 325.000,00 € (με Φ.Π.Α.) στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 74872.
10-07-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ Έλεγχο από ορκωτούς λογιστές χρήσης 2017
 Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: 
«Έλεγχος από ορκωτούς λογιστές χρήσης 2017», προϋπολογισμού 7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
09-07-2018 -  ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ‘MON REPOS’"
Ο Δήμος Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ‘MON REPOS’» προϋπολογισμού 1.852.096,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 74999.
05-07-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Παροχή Υπηρεσίας Φύλαξης – Ασφάλειας Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας 2018
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας  Φύλαξης – Ασφάλειας Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας 2018 » προϋπολογισμού 20.121,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%.με τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης.