Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 964 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
18-09-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΛΙΑ ΒΟΡΘΟΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΚΛΠ) ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΛΙΑ ΒΟΡΘΟΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ ΚΛΠ) ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ) ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ »  , ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.864,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
17-09-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ», προϋπολογισμού 6.304.904,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Παραγωγή εντύπων, εκτύπωση & αποστολή λογ/μων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Παρελίων 17-09-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Παραγωγή εντύπων, εκτύπωση & αποστολή λογ/μων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Παρελίων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Παραγωγή εντύπων, εκτύπωση & αποστολή λογ/μων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Παρελίων»
14-09-2018 -  Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δήμου Κέρκυρας έτους 2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)για την: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων  Δήμου Κέρκυρας έτους 2018» 
14-09-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Προμήθεια λάμας πριονιού τεμαχισμού μεγάλων ζώων και περιστρεφόμενων τσιγκελιών αμνοεριφίων
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια λάμας πριονιού τεμαχισμού μεγάλων ζώων και περιστρεφόμενων τσιγκελιών αμνοεριφίων » , προϋπολογισμού 1.170,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
 
13-09-2018 -  Διευκρινήσεις επί της Προμήθειας Αναλωσίμων Υλικών Εκτ. Μέσων Έτους 2018
Διευκρινήσεις σχετικά με την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Εκτυπωτικών μέσων έτους 2018 του Δ. Κέρκυρας
12-09-2018 -  Συνοπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες (κλειστές) προσφορές για την ανάθεση με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για τις υπηρεσίες και τις Δ.Ε.  του Δήμου Κέρκυρας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Οι συμμετέχοντες  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για κάθε είδος, η οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ανάθεσης.
11-09-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας & ΝΠΔΔ» για το άγονο τμήμα διαγωνισμού, τμήμα 5-Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών νότιας Κέρκυρας του Οργανισμού κοινωνικής προστασίας και Παιδείας
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει την προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  κατόπιν της με αριθμ. Δ80/2018 Σύμφωνη γνώμη από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της με αριθμό 56970/08-11-2017 διακήρυξης, προηγηθέντος εν μέρει άγονου ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού
11-09-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών Δήμου Κέρκυρας & ΝΠΔΔ» για το άγονο τμήμα διαγωνισμού, τμήμα 2- Λιπαντικά Δήμου Κέρκυρας και συναφή είδη.
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προσκαλεί Σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26,παρ.2.β του Ν.4412/2016, κατόπιν της με αριθμ. Δ80/2018 σύμφωνης γνώμη περί προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της υπ’αριθμ. 26-9/Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, χωρίς να τροποποιούνται οι όροι της με αριθμό 56970/08-11-2017 διακήρυξης
10-09-2018 -  Aνοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Βιρού της Πράξης "Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού, Δήμου Κέρκυρας"»
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Βιρού της Πράξης "Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού, Δήμου Κέρκυρας"» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για κάθε ομάδα.