Διαγωνισμοί Δήμου Κέρκυρας
 
Διαγωνισμοί Έργων Προμηθειών
Αναζήτηση
Κείμενο
Μήνας
Έτος

Βρέθηκαν 1.004 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος
20-11-2018 -  Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών ανέλκυσης για Α.Μ.Ε.Α.»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών ανέλκυσης για  Α.Μ.Ε.Α.» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής . 
20-11-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 για το άγονο τμήμα διαγωνισμού, Ομάδα Β – Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (Ψηφιακή Υπογραφή – USB Token).
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προσκαλεί τους Οικονομικού φορείς να καταθέσουν προσφορές, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την 35-15/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με τους ίδιους όρους, για τα είδη της Ομάδας Β, της ανάθεσης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δήμου Κέρκυρας έτους 2018» 
16-11-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια  αλατιού για έκτακτες ανάγκες της Πoλιτικής Προστασίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.065,84 ευρώ συμπερ. Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
15-11-2018 -  Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την «Προμήθεια  Ελαστικών Επισώτρων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής . 
15-11-2018 -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας προκειμένου να υλοποιήσει την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για ένα (1) έτος, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω προμήθειες να υποβάλουν προσφορές σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης ποσού 2.766.29€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

13-11-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ   ΔΗΜΟΥ   ΚΕΡΚΥΡΑΣ  ΚΑΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ” , προϋπολογισμού 13.237,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
07-11-2018 -  Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης- Ασφάλειας Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας» & «Φύλαξη Συνεργείου & Σταθμαρχείου Δ/νσης Καθαριότητας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την επιλογή αναδόχου , με Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης- Aσφάλειας  Ξενώνα Φιλοξενίας  Δήμου Κέρκυρας 2018» & «Φύλαξη Συνεργείου & Σταθμαρχείου Δ/νσης Καθαριότητας» 
07-11-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑΠρομήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Π.Δ.Κ. του Δήμου Κέρκυρας
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «:Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Π.Δ.Κ. του Δήμου Κέρκυρας , ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.471,09  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
05-11-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 32 παρ.2 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εκτέλεση  της απόφασης 23-624/11-10-2018 του Δημοτικού Συμβουλίου και της απόφασης 37-4/30-10-2018 της Οικονομικής Επιτροπής τις υπηρεσίες με τίτλο:
«Αποκομιδή σωρών απορριμμάτων και συντήρηση δικτύου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016», με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 272.366,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% 
05-11-2018 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εξοπλισμού 2018
Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εξοπλισμού 2018», προϋπολογισμού 16.973,12   ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.